Aktualności

WIĘCEJ

Regulamin

XVI edycja biegu odbędzie się w dniach 6-8 marca 2020 r.

Zgłoszenie będą przyjmowane od 1 lutego 2020 r.

REGULAMIN 2020

 

1. CEL IMPREZY:

 - obchody Bocheńskiego Dnia Króla Kazimierza - władcy zasłużonego dla rozwoju Bochni jako ośrodka miejskiego i górniczego,

 - popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,

 - promocja Województwa Małopolskiego, miasta Bochni i Kopalni Soli Bochnia jako miejsca rekreacji i rehabilitacji.

 2. ORGANIZATOR:

 - Klub Biegacza LOK Bochnia

 3. PARTNERZY:

 - Miasto Bochnia,

 - Kopalnia Soli Bochnia.

 4. TERMIN BIEGU:

 - Sobota, 07 marca 2020 roku, start godz. 10.00.

 5. MIEJSCE:

 - Bochnia, Kopalnia Soli. Zjazdy szybem przy ul. Campi 15.

 6. PROGRAM:

 Piątek, 06 marca 2020 r.:

 od godz. 20:00 - zjazd do kopalni,

 od godz. 21:00 - weryfikacja zgłoszonych sztafet,

 Sobota,7 marca 2020 r.:

 od godz. 06:00 do 08:00 - zjazd do kopalni, weryfikacja zgłoszonych sztafet,

 godz. 09:50 – start honorowy

 godz. 10:00 - start,

 godz. 22:00 - meta,

 Niedziela, 08 marca 2020 r.:

 godz. 9:00 zakończenie biegu, ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród,

 10:30 wyjazd z kopalni

 7. TRASA BIEGU:

 - Bieg będzie rozgrywany pomiędzy szybami Sutoris i Campi, trasa biegnie podłużnią August, 212 m pod ziemią,

 - Długość jednej pętli wynosi 2420 m,

 - Zmiany zawodników dokonywane będą tylko w strefie zmian po pokonaniu minimum 1 pętli,

 - Każdy uczestnik sztafety musi co najmniej raz pokonać długość 1 pętli,

 - Ilość zmian dokonywana przez sztafety jest dowolna.

 8. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

 - Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.sztafetabochnia.pl, w okresie od 1 do 8 lutego 2020 r.,

 - W zgłoszeniu należy podać dane osobowe czterech członków sztafety,

 - Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej sztafety,

 - Organizator ustala limit startujących na 65 sztafet (260 osób),

 1. 42 sztafet - w drodze losowania - spośród zgłoszonych sztafet, które spełniają wszystkie kryteria weryfikacji,

 2. 5 sztafet - drużyny, które w roku 2019 zajęły miejsca od 1 do 5, pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 3 osób, które startowały w roku 2019. W przypadku braku zgłoszeń lub niespełnienia wymagań wolne miejsca przechodzą do puli Organizatora,

 3. 15 sztafet - na indywidualne zaproszenie Organizatora,

 4. 3 sztafety – w drodze losowania – spośród zgłoszonych sztafet, które co najmniej 3-krotnie dokonywały zgłoszenia w latach poprzednich a nie zostały wylosowane. Skład sztafety musi być w 75% taki sam jak w latach poprzednich. W przypadku braku zgłoszeń lub niespełnienia wymagań wolne miejsca zwiększają pulę miejsc do losowania. Sztafety spełniające ww. wymagania muszą poinformować mailowo o tym fakcie Organizatora.

 - Losowanie odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godzinie 17.00 (miejsce losowania zostanie podane w terminie późniejszym).

 - W okresie od 13 lutego do 4 marca 2020 r. dopuszczalna jest zmiana jednego (!) członka sztafety w przypadku niemożności wystartowania przez niego w biegu. Zmianę taką należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na podany poniżej adres, nie później niż do 4 marca 2020 r.

 Kontakt:

 Dyrektor Biegu:

 Tomasz Głód

 tel. +48 668 810 140

 e-mail: biuro@sztafetabochnia.pl

 9. KRYTERIA WERYFIKACJI:

 - Do losowania zostaną dopuszczone sztafety, które spełniają poniższe kryteria:

 1. dokonały zgłoszenia w terminie od 1 do 8 lutego 2020 r.,

 2. wszyscy ich członkowie do 31 grudnia 2020 r. ukończą 18-sty rok życia,

 - Weryfikacja sztafet nastąpi na podstawie danych przesłanych poprzez formularz zgłoszeniowy,

 - Do 10 lutego 2020 r. na stronie www.sztafetabochnia.pl zostanie opublikowana lista sztafet, które zostały zakwalifikowane do losowania,

 - 12 lutego 2020 r. na stronie www.sztafetabochnia.pl zostanie opublikowana lista sztafet, które zostały zakwalifikowane do biegu w wyniku losowania.

 10. OPŁATA STARTOWA:

 - 900 zł od sztafety płatne przelewem. Wpłaty należy dokonać do 22 lutego 2020 r. na rachunek bankowy podany przez Organizatora na stronie www.sztafetabochnia.pl.

 - Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

 - Po uiszczeniu opłaty startowej Organizator prześle zaproszenia uprawniające do zjazdu do kopalni na adres kapitana sztafety.

 11. UCZESTNICTWO:

 Do biegu zostaną dopuszczone sztafety, które:

 1. znajdują się na liście startowej,

 2. uiściły opłatę startową,

 3. składają się z 4 zawodników, z których każdy podpisał oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.

 - Weryfikacja zawodników nastąpi na podstawie dokumentu tożsamości,

 - Osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia podczas weryfikacji musi okazać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach,

 12. NAGRODY:

 Nagrody finansowe za zajęcie miejsca od I do III.

 I miejsce 2400 zł,

 II miejsce 1800 zł,

 III miejsce 1200 zł.

 Za ustanowienie rekordu trasy (obecnie 213,502 km) Organizator przewiduję premię finansową w wysokości 1000 zł.

 I-V miejsce – gwarantowane miejsce startowe w kolejnej edycji (pod warunkiem wniesienia opłaty startowej).

 13. KLASYFIKACJA:

 - Generalna: bieg wygrywa sztafeta, która w ciągu 12 godzin pokona największy dystans.

 14. ŚWIADCZENIA:

 - Każda ze startujących sztafet otrzymuje pakiet startowy (dla czterech zawodników) zawierający: pamiątkowe koszulki, medale, upominki, napoje i posiłki (po jednym posiłku dla każdego startującego, wydawane w dniu biegu).

 15. ZAKWATEROWANIE:

 - Wliczone w opłatę startową, w kopalni soli (z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę), temp. ok. 15 stopni, należy zabrać ze sobą śpiwór.

 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 - Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe, chipy elektroniczne zamontowane na bucie,

 - Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

 - Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu,

 - Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne,

 - Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi,

 - Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.

 

Galeria

WIĘCEJ
Rejestracja zakończona
  • miloo
  • Igloo
  • maratony polskie
  • malopolska
  • Runners world
  • powerade
created by: KREATYWNI.net