Aktualności

WIĘCEJ

Regulamin


Regulamin 2018
- do pobrania

 REGULAMIN 2018 

1.   CEL IMPREZY:

  o    obchody Bocheńskiego Dnia Króla Kazimierza - władcy zasłużonego dla rozwoju Bochni jako ośrodka miejskiego i  górniczego,

  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
  • promocja Województwa Małopolskiego, miasta Bochni i Kopalni Soli Bochnia jako miejsca rekreacji i rehabilitacji.
 1. ORGANIZATOR:
  • Klub Biegacza LOK Bochnia
 2. PARTNERZY:
  • Miasto Bochnia,
  • Kopalnia Soli Bochnia.
 3. TERMIN BIEGU:
  • Sobota, 10 marca 2018 roku, start godz. 10.00.
 4. MIEJSCE:
  • Bochnia, Kopalnia Soli. Zjazdy szybem  przy ul. Campi 15.
 5. PROGRAM:

  Piątek, 09 marca 2018 r.:

  o        od godz. 20:00 - zjazd do kopalni,

  o        od godz. 21:00 - weryfikacja zgłoszonych sztafet,

  Sobota, 10 marca 2018 r.:

      o        od godz. 06:00 do 08:00 - zjazd do kopalni, weryfikacja zgłoszonych sztafet,

               godz. 09:50 – start honorowy
  o        godz. 10:00 - start,
  o        godz. 22:00 -  meta,

  Niedziela, 11 marca 2018 r.:

      o        godz. 9:00  zakończenie biegu, ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród,

      o        10:30 wyjazd z kopalni

 1. TRASA BIEGU:
  • Bieg będzie rozgrywany pomiędzy szybami Sutoris i Campi, trasa biegnie podłużnią August, 212 m pod ziemią,
  • Długość jednej pętli wynosi 2420 m,
  • Zmiany zawodników dokonywane będą tylko w strefie zmian po pokonaniu minimum 1 pętli,
  • Każdy uczestnik sztafety musi co najmniej raz pokonać długość 1 pętli,
  • Ilość zmian dokonywana przez sztafety jest dowolna. 
 2. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
  • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.sztafetabochnia.pl, w okresie od 1 do 8 lutego 2018 r.,
  • W zgłoszeniu należy podać dane osobowe czterech członków sztafety,
  • Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej sztafety,
  • Organizator ustala limit startujących na 65 sztafet (260 osób),
   1. 42 sztafet - w drodze losowania - spośród zgłoszonych sztafet, które spełniają wszystkie kryteria weryfikacji,
   2. 5 sztafet - drużyny, które w roku 2017 zajęły miejsca od 1 do 5, pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 3 osób, które startowały w roku 2017. W przypadku braku zgłoszeń lub niespełnienia wymagań wolne miejsca przechodzą do puli Organizatora,
   3. 15 sztafet - na indywidualne zaproszenie Organizatora,
   4. 3 sztafety – w drodze losowania – spośród zgłoszonych sztafet, które co najmniej 3-krotnie dokonywały zgłoszenia w latach poprzednich a nie zostały wylosowane. Skład sztafety musi być w 75% taki sam jak w latach poprzednich. W przypadku braku zgłoszeń lub niespełnienia wymagań wolne miejsca zwiększają pulę miejsc do losowania. Sztafety spełniające ww. wymagania muszą poinformować mailowo o tym fakcie Organizatora.
  • Losowanie odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godzinie 17.00 (miejsce losowania zostanie podane w terminie późniejszym).
  • W okresie od 13 lutego do 5 marca 2018 r. dopuszczalna jest zmiana jednego (!) członka sztafety w przypadku niemożności wystartowania przez niego w biegu. Zmianę taką należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na podany poniżej adres, nie później niż do 5 marca 2018 r.

Kontakt:
Dyrektor Biegu:
Tomasz Głód
tel. +48 668 810 140
e-mail:
biuro@sztafetabochnia.pl

 1. KRYTERIA WERYFIKACJI:
  • Do losowania zostaną dopuszczone sztafety, które spełniają poniższe kryteria:
   1. dokonały zgłoszenia w terminie od  1 do 8 lutego 2018 r.,
   2. wszyscy ich członkowie do 31 grudnia 2018 r. ukończą 18-sty rok życia,
  • Weryfikacja sztafet nastąpi na podstawie danych przesłanych poprzez formularz zgłoszeniowy,
  • Do 10 lutego 2018 r. na stronie www.sztafetabochnia.pl zostanie opublikowana lista sztafet, które zostały zakwalifikowane do losowania,
  • 12 lutego 2018 r. na stronie www.sztafetabochnia.pl zostanie opublikowana lista sztafet, które zostały zakwalifikowane do biegu w wyniku losowania.
 2. OPŁATA STARTOWA:
  • 800 zł od sztafety płatne przelewem. Wpłaty należy dokonać do 23 lutego 2018 r. na rachunek bankowy podany przez Organizatora na stronie www.sztafetabochnia.pl.
  • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
  • Po uiszczeniu opłaty startowej Organizator prześle zaproszenia uprawniające do zjazdu do kopalni na adres kapitana sztafety.
 3. UCZESTNICTWO:
  • Do biegu zostaną dopuszczone sztafety, które:
   1. znajdują się na liście startowej,
   2. uiściły opłatę startową,
   3. składają się z 4 zawodników, z których każdy podpisał oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Weryfikacja zawodników nastąpi na podstawie dokumentu tożsamości,
  • Osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia podczas weryfikacji musi okazać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach, 
    
 4. NAGRODY:

Nagrody finansowe za zajęcie miejsca od I do III.
I miejsce 2400 zł,
II miejsce 1800 zł,
III miejsce 1200 zł.

Za ustanowienie rekordu trasy (obecnie 213,502 km) Organizator przewiduję premię finansową w wysokości 1000 zł.

I-V miejsce – gwarantowane miejsce startowe w kolejnej edycji (pod warunkiem wniesienia opłaty startowej).

 1. KLASYFIKACJA:
  • Generalna: bieg wygrywa sztafeta, która w ciągu 12 godzin pokona największy dystans.
 2. ŚWIADCZENIA:
  • Każda ze startujących sztafet otrzymuje pakiet startowy (dla czterech zawodników) zawierający: pamiątkowe koszulki, medale, upominki, napoje i posiłki (po jednym posiłku dla każdego startującego, wydawane w dniu biegu).

 3. ZAKWATEROWANIE:
  • Wliczone w opłatę startową, w kopalni soli (z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę), temp. ok. 15 stopni, należy zabrać ze sobą śpiwór.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe, chipy elektroniczne zamontowane na bucie,
  • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu,
  • Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne,
  • Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi,
  • Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.

Galeria

WIĘCEJ
Wyniki
 • miloo
 • Budimex
 • Igloo
 • maratony polskie
 • Runners world
 • powerade
created by: KREATYWNI.net